Bakgrund

Fjälledarnormen togs fram i sammabete mellan en rad aktörer med anknytning till fjällmiljö under ledning av Naturvårdsverket. Efter publiceringen 2005 kom normen att förvaltas av Naturvårdsverket och Fjällsäkerhetsrådet fram till 2023 då staten avsade sig ägandeskapet. Ansvaret för drift och utveckling av normen togs då över av Fjälledarrådet.


Fjälledarnormen har kommit att bli den nationella riktlinjen inom sitt terrängavsnitt för utbildare, kommerciella aktörer, frivilligorganisationer och myndigheter.


Även om normen förutsätter att den följs i sin helhet för att berättiga till titeln Fjälledare sommar respektive Fjälledare vinter så kan den nyttjas som en utgångspunkt även för utbildare som väljer att utnyttja en delmängd utan att utfärda titlen Fjälledare.

Medlemskap

Fjälledarrådet är en ideell förening öppen för aktörer och organisationer med intresse av fjälledarnormen:

 • Utbildare så som yrkeshögskolor, folkhögskolor, universitet, högskolor, gymnasieskolor och kommerciella utbildare
 • Brukare av Fjälledare så som företag, frivilligorganisationer eller skolor
 • Frivilligorganisationer och folkrörelser
 • Organisationer som företräder gudier eller instruktörer
 • Myndigheter


Genom medlemskap i föreningen bidrar medlemmarna till att förvalta och utveckla normen. Medlemsavgiften är 1000 kronor per år. Ansökan om medlemsskap görs till: ordforande@fjalledarradet.se

Mötesverksamhet

Fjälledarrådets medlemmar sammanträder årligen genom ett årsmöte under senhösten. Under året sammanträder styrelse och arbetsgrupper efter behov.


Ordinarie styrelsemöten under 2024: 

 • 19 Februari, kl 16-17.30
 • 15 April, kl 16-17.30
 • 17 Juni, kl 16-17.30
 • 19 Augusti, kl 16-17.30
 • 21 Oktober, kl 16-17.30
 • 16 December, kl 16-17.30


Anmälan görs till: ordforande@fjalledarradet.se


Styrelsen och revisor

Under årsmötet den 3e december 2023 kommer den ordinarie styrelsen att tillsättas genom val av medlemmarna. Fram till dess leds föreningen av  interimsstyrelsen som består av:


 1. Ordförande: Ulf Bergman, SFLO
 2. Vice ordförande: Andreas Karlsson, Friluftsfrämjandet
 3. Sekreterare: Carl Lundberg, SBO
 4. Kassör: Jan Stenström, SBO
 5. Ledamot tillika normansvarig: Andreas Karlsson, Friluftsfrämjandet
 6. Ledamot tillika informationsansvarig: Charlotte Grönlund, Svenska Tursitföreningen
 7. Ledamot: Hanna Axen, Umeå Universitet
 8. Suppleant tillika Hållbarhetsansvarig: Michael Cederback, Västerbottens folkhögskola
 9. Suppleant: Stefan Olausson, Svenska Fjällklubben
 10. Jämlikhetsansvarig: vakant
 11. Revisor: vakantStadgar

Fjälledarrådets stadgar fastslogs Februari 2024.